Archive for 山東

重修修真觀碑

重修修真觀碑[1]     通妙大師王道深,本邑城南車河莊人,七歲師道士王志謹於鐵槎山雲光洞延壽宮。其宮乃玉陽真君得道之所,聖水玉虛萬壽宮之派。道深後為棲霞縣道官威儀。文登東南三十里有山曰鵂鶹,舊有修真觀。耆宿王世賢請道深住持斯觀。觀之創始,辛亥年以前,有雲水道人姜志空,以鵂鶹山三面環掩,草木森秀... 碑記全文請按......

聚仙宮碑銘

聚仙宮碑銘(有序)[1] 學士張起岩     自王重陽之東也,而全真氏之教盛行。其徒林立山峙,雲蒸波湧,以播敷恢宏其說。於是並海之名山勝境半為所有,至若下插巨海,高出天半,連峰複嶺,綿結環抱,蟠據數百里。長松交蔭,飛泉噴薄,珍草奇木,駢生間出。簷楹軒戶,隱見於煙雲杳靄之間。憑高引領,歷覽無際... 碑記全文請按......

抱元真靜清貧李真人道行碑

抱元真靜清貧李真人道行碑 前翰林學士承旨資善大夫知制誥兼修國史疇齋張仲壽撰並書篆     先生姓李氏,諱道元,自號清貧子,衛輝路淇州朝歌人也。年甫十歲,父母俱喪,後於本邑鐵戶孫提舉家為婿。方登不惑之年,忽起一念,志欲出家。因托疾毀身,針灸成瘡,持缽化飯,云游西秦京兆。於古廟破窯之中,毀煉睡眠... 碑記全文請按......

重建萬壽宮記

重建萬壽宮記[1] 趙孟頫     道家者流,出於黃帝老子,以清淨虛無為宗,頤神養性為事,長生久視為著效,神仙飛升為極致。自秦皇漢武,聞方士之說,問蓬萊之津,求不死之藥,舉世核然玄風。厥後其徒支分派別,為符籙,為齋醮,為煉丹石,為飾土木,抑皆事乎其末。金季帝君王公、真君劉公輩七人者出,不資外... 碑記全文請按......

靈泉庵記

靈泉庵記 劉敏中     濟南大縣二,曰陽丘,曰鄒平。鄒平之右,陽丘之左,有山焉,其名長白。聯亙南北,巉然絕空,邃鬱奇秀。而中多勝跡,若會仙有台,讀書有堂,醴泉有寺,聚仙有觀,莫可殫舉。山之西偏半腹,有庵曰靈泉。磴石盤紆,岩岫環合,蒼壁削立,泉出其裂,清冷潺湲,無舍旦夕,匯而為池,導而為泒,... 碑記全文請按......

大東華宮紫府洞記

大東華宮紫府洞記 翰林修撰從仕郎同知制誥兼國史院編修官鄧文原撰,翰林學士承旨資善大夫知制誥編修國史張仲壽書,集賢學士嘉議大夫同知尚服院事楊光祖篆額。     文登之崑崳山肇建東華宮,詳見集賢學士焦公所為記。初,丹陽師馬君還自秦,卜廬白玉台下,是為契遇庵。其東南則紫金峰。嘗曰:茲紫府洞天,往聖... 碑記全文請按......

寧海州紫府洞白石神像記

寧海州紫府洞白石神像記(略)[1] 焦養直     文登西有山,曰崑崳,高出天半,巋然南向,俯瞰巨海。諸山皆左右環拱。有泉曰靈源,淵淪噴薄,上連青松白鶴溪,傍引白玉台之九池,合流下注,底於窮谷。由山之右,夾岸兩山對峙,重岡回合,老木瘦藤,湍流激石,景趣古澹,夐若世外。南一峰曰紫金,最為奇秀。... 碑記全文請按......

通道觀記

通道觀記     宣[ ]東平路萬戶府五翼管民官[ ]世昌篆額,古[ ]琴台李裕撰,壽陽逸人謝信之書。      大哉道之大也,混混茫茫,窅然空然,故非言說形容可仿佛哉。若終不言,云何興教?夫自太極剖判,[ ][ ]開國,中含萬類,皆[ ]於道。若夫生而無情者如生,而有性者有識。其有識者愛惡... 碑記全文請按......

清虛純德輔教真人祠堂記

清虛純德輔教真人祠堂記      清虛真人姓范氏,諱全生,濟南濟陽人。受業於長春真人邱神仙,遂陳元奧。公家為農業。乃祖乃父累世積善。大定十八年二月望母 (左女右奧)夢神人出桃一枚俾啖之,覺而有娠。是年十二月十七日,誕公於花家莊本宅。雖在繈褓,母每食魚肉,轂(車為子)即吐之。母知其異,永以為戒。公天... 碑記全文請按......

修會仙庵碑

修會仙庵碑(略)[1] 王 鳳     女道士馬氏,失名,澤州人。幼出嫁,來寓縣之凹里村。廣平隱士韓志達與其徒劉道欽聞其戒行,來訪之。馬叩以道經奧義,志達悉不能對,喟然歎曰:所見尤異於所聞矣,遂共留師事之。後俱著奇跡。土人因名其庵曰會仙庵。 (乾隆《歷城縣誌》) (王宗昱編《金元全真道石... 碑記全文請按......