Archive for c

白雲觀表德述異記

白雲觀表德述異記(民國十三年1924) 陳明霦     自來神明之禮,變化莫測。事每出於意表,道實蘊於幾先。靈爽所憑依,必有迹象之昭著。偶聞者目爲迷離惝恍,驟睹者詫爲怪異神奇,抑知天爲妙竅,即在當前。有感斯通,造因生果,誠能動物之真諦,固屬顯而易明也。白雲觀,肇始長春真人,累代相沿,恪循法軏,雲... 碑記全文請按......

白雲觀火祖香燈佈施勒名之碑記

白雲觀火祖香燈佈施勒名之碑記(道光六年1826) 長白鐵林 南離絳宮,明神所居,其德威實繫乎下民生死,故民畏神之威,有甚於懷其德者。矧京師繁華首地,宵燈晝爨,烟火相連,往往熒惑誤犯,輒召祝融回祿之灾,虔祈佑護,在所宜然,乃胡以靈感砟施,獨有白雲觀中火祖殿爲甚盛,夫是豈由觀中修勤苦行之道人,敲梆曳... 碑記全文請按......

白雲觀捐産碑記

白雲觀捐産碑記(嘉慶十六年1811) 蔡永清     長春老祖爲北宗七真中之一。元世祖初年,敕建白雲觀,以爲栖真壇宇,道風昭廓,遂稱天下祖庭。我大清康熙朝,有王真人者傳大戒一壇,遙續法禮。又有王善人創構三清閣,規模宏麗,久之金碧剝落,法衆蛉竮,清規漸馳,訊之住持張怡軒師,則愀然曰經費不給,鐘版闐... 碑記全文請按......

純善源溜老會碑

純善源溜老會碑(乾隆三十二年1767)                                     大清國京都順天府大興縣朝陽六外六里屯東口外張處自順治八年誠起純善源溜老會     大清乾隆三十二年四月吉日穀旦立 (碑陰人名從略)... 碑記全文請按......

東嶽廟子午勝會碑記

東嶽廟子午勝會碑記(康熙五十五年1716)     賜進士及第、翰林院編修溧陽任蘭枝撰;養心殿供奉、翰林院待詔貴池曹曰瑛書     雨間絪縕之氣結而爲山,山之神者維嶽,而體木居寅,握春令職□育,嶽於東爲首善。古天子歲二月東巡狩至於岱宗,巡而必先岱宗,順時行令,重萬物始生之方,尊萬物初出之帝也。我... 碑記全文請按......

東嶽廟香會記

東嶽廟香會記(康熙四十五年1706)     蓋聞境內山川,惟諸侯得祭之。庶人於祀,其光之外而他有所祭非□則□□雖不土愚氓何敢以不經之典,淩正直之神。獨是東嶽號日天齊,尊爲鎮首,節宣寒暑,則萬物頓以生成;鼓舞陰陽,則四民順以動止,大厲藉以殄息,年谷因以豐和,非如□丹嶺碧峰,蘭若招提,僅爲名勝之所存... 碑記全文請按......

東嶽廟子午聖會立石□引

東嶽廟子午聖會立石□引(康熙四十三年1704)     嘗聞五嶽之中岱宗獨尊,攝一方之威靈,掌兩儀之造化。庸夫愚婦既頂禮之靡遑,王□人淨戶祝之恐後。自秦漢以來,相延封禪,載在祀典,殆也久矣。廟建於朝陽門外者乃皇畿輦轂之地,□方瞻仰之區,上綿國祚,下庇蒼生,德善禍淫昭昭不爽,以故都門士庶束帛告虔,焚... 碑記全文請按......

西頂洪慈宮進香碑記

西頂洪慈宮進香碑記(康熙二十六年l687)     今夫五嶽首泰岱,天子東巡狩,朝會、祭告於茲。延亘萬里,擁衛神京,安而順,靜而貞,借坤寧之理焉。邦人瞻仰,思報涓埃,因建泰山慈宮。祀以塒母道,凡有求咸應,四方進香者於是乎往。而都人士女跋涉維艱,思就近廟祀之,故畿內西頂亦有泰山慈宮。清和月中浣爲母誕... 碑記全文請按......

東嶽大帝聖會碑記

東嶽大帝聖會碑記(康熙四年1665)     賜進士出身、內翰林國史院侍讀崔蔚林撰     京師所稱神州也,衆神朝拱,爲帝藩輔,理陰贊陽,各有常職,以鎮厥土,諸不具論。惟舊有齊化門朝陽関外東嶽大帝行宮,爲四方香火,庇佑群生,其煌煌厥靈,赫赫厥聲,靡不小心翼翼觀瞻而凜向化之虔。有彼都人士錢應元于每... 碑記全文請按......

長春真人本行碑

長春真人本行碑(至元二十五年1288)     寂通居士陳時可撰     戊子之秋八月丙午,余自山東抵京城,館於長春宮者六旬。將徙居,清和子尹公謂余曰:我先師真人既葬矣,當有碑。知先師者君最深,願得君之詞刻之,以示來世。余再讓於耆宿,且以晚塗思涸,不足以發明老仙爲解,弗從也。乃命其法弟玄通大師李... 碑記全文請按......