Archive for 13劃

煉真觀碑記

煉真觀碑記[1] 朝列大夫侍御史行御史台事吳衍撰。     有為老氏之言者聶志聰,介縣長者趙潀、王淑謙踵門稽首言曰:先師邵志平,果勇絕人。當金季,為將戍邊,佩金符,部署一軍,能以整暇。其後厭世紛攘,棄家學道於長生劉公之徒山陽李道宣。清修苦節,人所不能堪者,處之怡然。一日,過太山,抵長清之錦川... 碑記全文請按......

瑞雲宮記

瑞雲宮記(略)[1]     佛之數,始於近代。南遷之後,其學直以識心見性為宗,而燒煉服餌、咽內觀想之說毫髮不與焉。老氏所謂為無為、事無事者,其是之謂歟?住持曹之楚邱寶鉉觀有安和子程志泰,本鄧州人,大都長春宮長春真人之高弟。南游至此,遂留居焉。結草庵僅庇風雨,晝夜倚壁堅坐,或數日不食。縣人日加敬禮... 碑記全文請按......

煙霞洞記

煙霞洞記 丘處機     姑余之西,蒼山之東,全道庵者,形勢之地也。氣象恢弘,峰巒巉絕,大石長松,莫知其數。蓋貞祐元年,東牟彭城先生首創也。至大定六年,予自棲霞而來,洎八年重陽尋至。後因西邁,偶歷關中。二十餘年,重遊此地,睹其嵌岩突兀,千變萬狀,不可名目。選其磊落孤高出群者,標乎名耳。煙霞之東,... 碑記全文請按......

誠意聖會碑記

誠意聖會碑記(民國十年1921)     誠意聖會者由前清國初發起於京城內外,大、宛兩縣人民夏歷四月向丫髻山禮神祈福之善舉也。初由京城人□辦理,惟四月初四□左喇蘇營供駕迎用□,迨乾隆末年即歸喇蘇□承辦。早年原有碑記,屺立山前,後因山墻墜落,壓覆難尋。至民國九年,該碑□行出現,合會善信人等以爲久蒙神... 碑記全文請按......

義興萬緣粥茶聖會

義興萬緣粥茶聖會(道光二十四年1844)     京都順天府大、宛二縣旗民人等誠立義興萬緣粥茶聖會,自嘉慶十二年起,在妙峰山東嶽天齊廟設立回香亭。因年深滲漏,自道光十七年起,有信士弟子存仁義,跪化來往香客香火錢文,並俞振英、聲捐資錢文至二十三年,將大殿、配殿蕃蓋,添蓋三王三聖殿三間□聖像,重修廟宇... 碑記全文請按......

誠意會碑記

誠意會碑記(康熙四十七年1708)     丫髻山去京師百餘里,佳氣鬱葱,望之峨峨然,因以髻名。層岩峭壁,奇花靈藥,爲群山冠。上有天仙廟,殿宇壯麗,神像莊嚴。每歲夏四月,往來奔走爲國家祝釐者,肩摩轂擊焉。兼之賽禳有會,魚龍百戲,衆巧畢呈,士女交錯,終是月無虛日。聞風而至者,不憚千里之遠,蓋斯民幸生... 碑記全文請按......

新立舊店東嶽廟碑

新立舊店東嶽廟碑(萬曆九年1581)     舊店東嶽廟其從來久遠,靡得而鏡云。或言建自唐貞觀間,然無碑志可考。父老相傳,國初固有宇舍,實圮甚焉。正統中,北虜犯順深入,我曾祖以神庇免難,且建奇功,除官歷至湯陰主簿。及謝政歸,即出資偕鄉人新其殿宇廊廡,爲一方偉觀。然不及碑,歲久又圮。嘉靖己酉,宗弟守... 碑記全文請按......

新建丫髻山聖母娘娘行宮普義門勒碑序

新建丫髻山聖母娘娘行宮普義門勒碑序(康熙三十五年1696)     嘗□□□之制依□□之氣運,□之一代之氣運,一代之□□事之創建,感賴□□□告成□□□默助之□也。今者京都以東離城二十餘里□□□□爲房舍、茶舍□積德□淵源有□□聞善待厚施,竭力謀畫焉。而况丫髻山□□靈爽式□報施,毫髮不爽□所稱□□惡者... 碑記全文請按......

聖旨焚毀諸路僞道藏經之碑

聖旨焚毀諸路僞道藏經之碑(至元二十一年1284)     翰林院臣唐方、楊文郁、王構、李謙、閻複、李濤、王磐等奉敕撰     至元二十一年三月 日,詔遣資德大夫、總制院使兼領都功德使司事相哥諭翰林院:戊午年僧道持論,及至元十八年十月二十日焚毀道藏僞經始末,可書其事於後。臣磐等謹按釋教總統合台薩哩... 碑記全文請按......

蒙漢文合刻大元宸命碑

    元至正十八年(1358年)立石。原露天散置於戶縣重陽宮獻殿西南,1962年移至該宮後院集中保護。     此碑螭首龜座。通高405厘米、寬110厘米、厚35厘米。碑額圭形,額刻陰文篆書「大元]宸命」4字。碑文第二、三封聖旨用蒙文和漢文兩種文字書寫,文意相同。第一封聖旨漢文正書,30行,... 碑記全文請按......