Archive for 17劃及以上

靈泉庵記

靈泉庵記 劉敏中     濟南大縣二,曰陽丘,曰鄒平。鄒平之右,陽丘之左,有山焉,其名長白。聯亙南北,巉然絕空,邃鬱奇秀。而中多勝跡,若會仙有台,讀書有堂,醴泉有寺,聚仙有觀,莫可殫舉。山之西偏半腹,有庵曰靈泉。磴石盤紆,岩岫環合,蒼壁削立,泉出其裂,清冷潺湲,無舍旦夕,匯而為池,導而為泒,... 碑記全文請按......

靈顯觀碑記

靈顯觀碑記[1]     青社之邑有六,壽光縣乃古斟鄩氏之國,漢之平壽縣。唐武德中而廢,貞觀八年復興為縣,今古城是也,隸屬北海郡。五代至於金朝,而屬青州。俗傳曾為光州,非也。其民好勇而有義,崇道而敬佛。東有洱水,西眺臧台,南望劇城,北枕大海。戶口繁盛,地土良沃,至今以為巨邑。城內東南隅,舊有道觀一... 碑記全文請按......

靈神洞明貞晦真人道行記

靈神洞明貞晦真人道行記(略) 至元十六年,太華山洞元子史志經撰     靈神子姓孫氏,名彬,東牟溝頭人。齊阜昌中遷居邑中,先世稱善門。彬少時決志出家,金泰和間,謁王玉陽於聖水,受名道古,道號靈神子。後往濱都,謁長春子,北游燕薊,乞食煉心。還潯江,侍含光子,修玉清宮於白石山陽[1]。闕樑柱者... 碑記全文請按......

靈虛宮碑

靈虛宮碑[1]  萊州掖縣武官村靈虛[ ][ ]宮[ ][ ]仙號記。 賜紫[ ]虛大師[ ][ ]宮門事劉[ ][ ],賜紫普照大師副提點宮門事徐志[ ][ ]。     夫靈虛觀者,乃長生真人劉君所營建也。昔大定九年己丑,真人年逾弱冠之有三,是[ ][ ][ ][ ]親學仙於終南重... 碑記全文請按......

濱都重建太虛觀記

濱都重建太虛觀記 姬志真      大壑混茫,鏡含萬象。八紘九野之水,眾派百川之流,咸輻湊焉。以其善下而能容,既廣而且大,故幾於道。神變之所在,顥氣之所鍾,往古來今,神仙異士,多生於其側。登萊之域,近東海之涘。登之南邑,曰棲霞。邑之北墅曰濱都。處公艾二山之顏。東之山曰忘憂,西之台曰鳳凰。金... 碑記全文請按......

靈源觀記

靈源觀記[1]   蓋聞覆載乾坤是[ ][ ]玄元之妙[ ]聳[ ][ ]郁然叢茂[ ][ ][ ][ ]南曰盧山最為幽勝[ ][ ][ ]之所居[ ]雲軿之寄矣[ ][ ][ ][ ]西接靈源之河[ ][ ] [ ][ ]奇秀[ ][ ][ ]之[ ]縈[ ][ ][ ][ ][ ]服既終[ ]... 碑記全文請按......

獻供斗香膏藥勝會碑

獻供斗香膏藥勝會碑(乾隆五十二年1787)     京都順天府宛平縣西直門外成府村年例誠起獻供斗香膏藥勝會     乾隆五十二年四月十三日穀旦 (碑陰人名從略)... 碑記全文請按......

攢香老會碑記

攢香老會碑記(民國三十一年1942)     嘗聞善爲至寶,本喜衆善之同歸,盛事相傳,永垂千年而不朽。茲因北京市北郊安定門、德勝門兩關厢及各村商民人等,歷年於古曆四月十五日在北頂娘娘廟前搭設茶棚一座,安壇設駕,接待來往香客。於十五、六、七、八日施捨清茶四晝夜,□結舊緣,並於十七日夜間本廟誠立吉祥道... 碑記全文請按......

攢香老會碑

攢香老會碑     蓋聞真府流傳,以長春爲祝;人生寄迹,以遂古爲期。茲因京都衆善誠起攢香老會,年例在順天府內高處安設駕,於四月十八日前往安定門小關外北頂娘娘廟,住持僧寂端天仙聖母懿前進獻冠袍帶履、金銀供器、文房四寶、公案簿籍、焚化□詞錢糧等儀。今因衆善恭議建立碣文以彰衆善樂助心涓涓不已。庶幾保家門... 碑記全文請按......

獻花聖會碑記

獻花聖會碑記(乾隆元年1736)     京都朝陽門外有東嶽祠廟,蓋泰岱乃五嶽之尊,位上崇高。古以來,王侯得而祀,之俟世祀廟與亦每以福澤庇民,而民皆得而祀之。仁元聖帝之廟,建自先朝,歷年久遠,廟貌巍峨,神靈顯赫,仰瞻者雖有銅膽鐵心,亦自悚懼矣。觀一二語覺其義深微,而不柰思索而即止。夫人性本善,□凶... 碑記全文請按......