Archive for 14劃

說經台重修記

    清乾隆四年(1739)三月刻立。施陽烈撰,湛富書並篆額,張忠義、杜之章鐫字。     碑爲螭首須彌座。高3.75米、寬1.2米、厚3.4米。額內篆書「說經台重修記」6字。碑文正書,分上下六段刻,段間刻有分格綫,每段24行,行9字。竪於說經台東碑廳。碑身完好,字迹清楚。碑陰詳記重修中各州... 碑記全文請按......

*監院梁一亮任職公文刻石

    清雍正八年四月十六日(1730年6月2日)刻立。     刻石呈長方形竪式。高0.67米、寬0.35米。文正書,正文12行,滿行33字。嵌於說經台老子祠東碑廳內。刻石完好,字迹清楚。   錄文: 監院梁一亮任職公文刻石     署周至縣正堂朱,爲詳請學政之規,... 碑記全文請按......

說經台創建救苦殿記

    明萬曆三十四年二月十五日(1606年3月23日)刻立。武烈撰,鄧和德書,楊春澤刊。     碑爲圓首方座,高2.4米、寬0.87米、厚0.2米。文正書,正文13行,行40字。碑原竪於說經台救苦殿前,清末仆地埋沒,1987年重建救苦殿時出土,今仍竪原處。碑陰刻創建救苦殿時四方功德主及布施... 碑記全文請按......

*滸西山人樓觀題咏刻石

    明嘉靖二年(1523)刻,滸西山人題書。     題咏刻於說經台前西側趙孟頰書「上善池刻石」碑陰。係五言詩一首。詩草書7行,行14至16字不等,漫漶嚴重。詩文如下:     一登老子台,佳思忽萬里。降觀上善池],聊坐亦可喜。同懷既靡愆,橫飛安得止。東]谷古仲雍,太微近平子。殷勤遞... 碑記全文請按......

*趙孟頫書上善池刻石

    元代刻立。趙孟順書。     碑爲圓首方座,高2.35米、寬0.94米、厚0.22米。碑面正中刻隸書「上善池」3大字,右側刻正書「趙孟順書」4小字,左側刻正書「董道弘立」四小字。碑下端刻前人題詩三首,  字迹磨滅無存。碑陰刻明嘉靖二年滸西山人題詩(草書)。竪於說經台前西亭內。碑... 碑記全文請按......