Archive for 13劃

募修三清殿疏

募修三清殿疏 年份:公元1740 華嶽靈       竊惟三清觀者,俯臨邑署,斜枕黌宮,乃縣治之後山,亦膠庠之輔佐。先民創建,歷年久而棟漸崩,前令重修,間架宏而功未竟。在元都非道旁之舍、何當局者三年不成?豈羽流無點石之金,而隨喜者一毛不拔?殆圖新舍舊,能盡免于浮言,乃有初鮮終... 碑記全文請按......

詳請修建文昌廟文

詳請修建文昌廟文 年份:公元1736 屠用謙       正人心而厚風俗,大都明則有禮樂,幽則有鬼神。古昔帝王陵寢,以及往聖先賢,名臣忠烈祠墓,前奉世宗憲皇帝諭旨,飭查動項增修。今又欽奉上諭:嗣後官民人等,樂善好施,欲建寺廟,及僧道發心募化,許將舊寺廟增修加葺。令各省督撫具題... 碑記全文請按......

新建青羊二仙庵功德碑記

新建青羊二仙庵功德碑記 年份:不詳 陳清覺       凡天下事有創業於昔,即有繼美於後。莫為之前,雖美弗彰,莫為之後,雖盛弗傳。如臬臺所創青羊二仙庵是矣。     昔我太上,繼天立極,隱聖顯凡,寄化蜀都;闡法談玄,托化於青羊之迹,相契於令尹之交,其來已久。傳至明末,兵... 碑記全文請按......

募修雞子頂真武廟疏

募修雞子頂真武廟疏 年份:公元1675 李蕃 予生雞子頂下七十年,足迹未常至山頂,而山之神異則稔知之。記當年每自三月初,東北郡縣士男婦女絡繹而來,至秋盡稍止。每歲三月,香火尤盛,相傳為神誕於三月三日也。神號無量佛,宋真宗更為真武,封為帝,則兼釋道而成名。 予讀書少,不識神誕育何自,世俗相傳... 碑記全文請按......

聖水寺靈異記

聖水寺靈異記 年份:公元1588 胡堯臣       邑治北五里許,有川名兜溪,即化成沱。上自涪江一帶,紆而東流,至此為潭,深不可測。冬涸水淺,漁人竊窺其下,若有階級宮室,然莫識其何所。潭之上峙山數仞,據其巘,曰龍女廟,亦不知創自何時。北岸平原。去潭數百步,上有聖水寺,意必以... 碑記全文請按......

新蜀守李公祠碑

新蜀守李公祠碑 年份:公元1585 阮朝東       嘉靖十有二年冬,蜀府新作秦守李公祠於灌,崇明祀報功也。按志,公守蜀,殫心民事。時沫水為災,乃與厥子二郎鑿離堆以泄之,治都江諸堰,導水以溉郡邑田疇。民無水災,亦不憂旱。迄今千七百餘年,遺法猶存,而惠澤甚溥,蜀人所以世祀也。... 碑記全文請按......

補修殿宇沿壁記

補修殿宇沿壁記 年份:公元1221 朱元中       漢初之封□縣兩□有山如龜,四顧材壑,維城維牆,連岡走阜,周環拱揖,古木□層,實齋堂之遺址也。邦人報本祈穀,則在於此。懇晴禱雨,靈驗感應,□若懸響然。故碑舊像,荒墜顛覆。余實念之,每設香火,不為風雨所□,必為□日所照,人且... 碑記全文請按......

聖府洞紀行詩序

聖府洞紀行詩序 年份:公元1182 酆檉       壬寅之春,二月既望,予被臺檄,檢視流殍。由米糧趨石門洞,皆賑濟之所也。石門居衆山最高處,盤數大石,鑿為洞府。因石高下,周以屋室。蓋黃冠棲息之所。像無定刻,或仙或釋,或諸鬼神,千百變見,混為一區。有二道士,儀狀甚野,怪而詰之... 碑記全文請按......

會慶建福宮飛輪道藏記

會慶建福宮飛輪道藏記 年份:不詳 王焞       □□□□飛輪藏所□□經赤□海□文將悉貯之□□石東觀者也。蓋物有離合渙散萃聚之不同,以吾一耳目之視聽,雖貧且窶,可使雜陳於前,左裕右豐。修習游觀無□□□□□□□□□□□經□□儲□□□王府□謂□□□□□□□□□□山義則然也。然今... 碑記全文請按......

新繁古楠木記

新繁古楠木記 年份:公元1143 蒲咸臨       周公賦《鴟鴞》之年,大風拔木,乃命邦人起而築之,最為異事。然大風拔木,天也;起而築之,人也。大木所偃,因人而起之,當無足怪者。孔子定《書》,從而記之,示訓戒也。     元祐八年,繁江隆道觀玉帝殿庭有古楠二章,分列左... 碑記全文請按......