Archive for 北京

長春宮大醮靈應記

長春宮大醮靈應記(略) 至元三年九月翰林侍讀學士兼太常卿徐世隆撰,參知政事商挺書,履道弘玄大師提點長春宮事王志久立碑。     我太祖皇帝受天命,起北方,威靈所被,凡漢唐所不能羈縻者,悉服而臣之。意若曰:戡亂以武,武不可黷,黷則厲民,非天意也。乃思以道濟物,祈天承命。聞東萊長春子邱處機道行精... 碑記全文請按......

興真觀記

興真觀記(略) 在舊城康樂坊 中統甲子春李庭作記。     都城東北之隅,曰康樂坊。殿堂巍然,兩廡翼然,興真觀也。道教都提點何志邈為其師,至德靜默保真真人何君所創。保真諱志堅,高唐人,幼事長春丘公學道。己卯歲,長春應太祖聖武皇帝之命,從行者十八人,保真其一也。還燕之日,嘗有興修之志,不... 碑記全文請按......

靜遠觀記

靜遠觀記(略)     在薊門之西永平坊。女道士長清散人王慧舒所建。經始於辛卯,落成於壬子。散人生濟南,五代至宋,家世巨族,父登金大定進士第。散人於貞祐甲戌遇玄德馬真人,出家學道。當長春師玄風大振之時,亦來會下,長春賜以道號。嘗謂門人曰:既為道人,無他,但求其放心而已。久久純熟,心當自定,定而慧生... 碑記全文請按......

忽必烈1254年詔書

忽必烈1254年詔書 (一)     長生天氣力里,蒙古皇帝福蔭里,忽必烈大王令旨里,道與賽典赤。據恁說將來底宣聖廟並贍學地土,已前牙魯瓦赤、塔剌渾斷事官每斷定與秀才每來。其先生馮志亨即時當面說與情願分付文字。如今馮志亨卻行爭占奪事,為此今與這文字去也。如委是實已前眾斷定來呵,又兼本人既有情願分... 碑記全文請按......

崇真觀記

崇真觀記(略)     通真散人趙守希,本代郡人。禮太原李子元出家。壬辰春達全真堂下,師事清和真人。辛丑年發心建立道院,於長春宮主教真常大師門下傳太上正一盟威法籙,復於終南重陽萬壽宮祖庭洞真於真人受六天如意天心正法,治人疾病,驅攝邪鬼,無不立應。癸丑年中秋宗玄散人李守祖等立石頌其行。 (《元一統... 碑記全文請按......

明遠庵記

明遠庵記(略)     燕京金故宮東南有坊曰開陽坊,街之北有庵曰明遠,乃全真女冠希明大師劉慧炳、玄明大師李慧休創始營成,濱、棣二州長春萬公興建之力。起於丁亥,成於壬子,太上殿宇及雲堂廚房散舍,隨分完備。希明、玄明二師俱西京人,拜玄都至道披雲真人為師。長春大宗師賜庵明曰明遠,蓋有取於光明遠及之義。癸... 碑記全文請按......

龍祥觀銘

龍祥觀銘(略)[1]     京城西南,昔為水門。金河攸注,宛然故存。引水作磨,下轉巨輪。既助道門,亦利京人。磨之西偏,特起一觀。真堂齋廚,道侶所館。碧瓦朱甍,美哉輪奐。維昔勝處,天作地藏。清和真人,榜以龍祥。  (《元一統志》) (王宗昱編《金元全真道石刻新編》,北京大學出版社2005年版,... 碑記全文請按......

玄禧觀記

玄禧觀記(略)     長春宮之南有觀曰玄禧,昔開遠坊李忠道者,嘗建長春真人堂於此,以奉香火。甲午夏,忠道以地歸之真常李公。乙未秋,道眾雲集,觀始創建,真常公名以玄禧。北平王粹記其本末云。 (《元一統志》) (王宗昱編《金元全真道石刻新編》,北京大學出版社2005年版,第99頁。)... 碑記全文請按......

窩闊台立國子學詔書碑

窩闊台立國子學詔書碑[1]      道與朵羅[ ]、咸得不、綿思哥、胡土花小通事、合住、迷速門,並十役下管匠人、官人,這必闍赤十一個孩兒,教漢兒田地里學言語文書去也。不選。但是,可以學底公事呵也。教學者,宣喻文字。但是你每官人底孩兒每,去底十八個蒙古孩兒門根底,你每孩兒每內,更揀選二十二個作牌子... 碑記全文請按......

清都觀記

清都觀記(略) 定庵老人吳章記,辛卯年四月立石。     提點長春宮大師宋德方得紫微之故地,立混元像於中,名其觀曰清都。清都紫府乃上界神仙之所居也。觀宇既成,大集道侶,與京城士大夫共落之。 (《元一統志》) (王宗昱編《金元全真道石刻新編》,北京大學出版社2005年版,第97頁。)... 碑記全文請按......